Catalogus van openbare bedrijven in België.
Yellow Pages of Belgium. Belgium catalog of companies

Bedrijvengids - Zoeken naar bedrijfsinformatie

De YDO bedrijvengids geeft u toegang tot accurate en lokale informatie met een regelmatig bijgewerkte klantendatabase die 1.5 miljoen bedrijven bevat.

U krijgt toegang tot een tool georganiseerd per regio en per sector , zodat u de beste kans bekomt om uw bedrijf te laten groeien.

In de hele wereld , krijgt u uitgebreide data, ongeacht de grootte van het bedrijf, van kleine handelaars en zelfstandige ambachtslieden tot multinationals.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van samenwerkingsverbanden, het vinden van prospects, of het verwerven van nieuwe klanten? Niets is gemakkelijker met de YDO Gids. De georganiseerde structuur van de YDO Gids betekent dat u beter uw doelmarkten kunt segmenteren en nauwkeurige en meer effectieve marketing strategieën kunt aanmaken.

YDO biedt gratis informatie aan die onze teams op een regelmatige basis updaten. Wellicht vindt u voor elk bedrijf het aantal werknemers, de details van hun producten en diensten, alsmede hun contactgegevens. De vele criteria, waarvan er gratis verstrekt en regelmatig bijgewerkt worden , staan garant voor goede resultaten voor uw marketing activiteiten: personeelsomvang, service informatie, postadres en telefoonnummers

Business Directory - Search for company information

The YDO business directory gives you access to accurate and local information with a regularly updated customer database containing 1.5 million companies.

You get access to a tool organized per region and per sector, so that you get the best chance to grow your business.

Throughout the world, you get comprehensive data, regardless of the size of the business, from small traders and independent artisans to multinationals.

Are you interested in setting up joint ventures, finding prospects, or acquiring new customers? Nothing is easier with the YDO Guide. The organized structure of the YDO Guide means that you can better segment your target markets and create accurate and more effective marketing strategies.

YDO offers free information that our teams update on a regular basis. You may find the number of employees, the details of their products and services, and their contact details for each company. The many criteria, of which free and regularly updated, guarantee good results for your marketing activities: staff size, service information, postal address and telephone numbers

Over het bedrijf
About company

Big data-catalogus

Catalogus bevat meer dan 1.5 miljoen records met volledige gegevens over bedrijven en organisaties in België

Big data catalog

Catalog contains more than 1.5 million records with complete data on companies and organizations in Belgium

Op zoek naar bedrijven

We gebruiken de Google-zoekmachine om snel naar bedrijfskaarten te zoeken

Looking for companies

We use the Google search engine to quickly search to company cards

Informatie

Wij bieden om volledige gegevens over het bedrijf te krijgen: registratiegegevens van het bedrijf, diensten, adres, telefoon, enz

Information

We offer to get full data about company: registration data of company, services, address, telephone, etc

Altijd actuele gegevens

Onze managers controleren alle informatie over bedrijven, wat we in de mailbox hebben gekregen. We publiceren alleen betrouwbare gegevens

Always actual data

Our managers check any information about companies, what we got inbox. We publish only reliable data

Op zoek naar nieuwe klanten

Wij helpen u bij het vinden van nieuwe klanten voor uw bedrijf, ondertekenen contracten met volledige beveiliging

Looking for new clients

We help you to find new clients for your business, sign contracts with full security

Gratis toegang

Er is gratis toegang voor alle functies van het systeem zonder aanmelding en vanaf elke locatie

Free access

There is free access for any functions of system without signup and from any location

Deze lijst verwijst naar de belangrijkste Belgische bedrijven naar omzet in de loop van de jaren. De Belgische industrie wordt gekenmerkt door de sterke versnippering van bedrijven die meestal KMO's zijn. De enige grote bedrijven worden vertegenwoordigd door de erfenis van de staatsreuzen na de privatisering.

This list refers to the major Belgium companies by turnover over the years. The Belgium industry is characterized by the strong fragmentation of companies that are mostly SMEs. The only big companies are represented by the legacy of the state giants following the privatization.

Bedrijvengids en informatie in verschillende activiteitssectoren: nieuws, RFQ's, business cases, krantenknipsels en nuttige links. YDO bedrijvengids: een gestructureerde en gekwalificeerde database van de bedrijven in België. Een unieke tool om nieuwe klanten te vinden! Business directory and information in various sectors of activity: news, RFQs, business cases, newspaper clippings and useful links. YDO business directory: a structured and qualified database of companies in Belgium. A unique tool to find new customers!